dissabte, 27 de maig de 2017

La nostre Xarxa inclosa com a pràctica significativa al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya

Aquest mes hem estat reconeguts com a pràctica significativa i inclosos al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya que impulsen la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals i els ajuntaments de més de cinc mil habitants de Catalunya que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal. 


Aquí teniu la la fitxa complerta:

Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores de Tarragona                    Categoria: Inclusió social Subcategoria: Joventut  Data d'inici: 14-12-2014 Data de finalització: Indefinida  Província  Municipi  Nombre d’habitants  Tarragona  Tarragona  133954   Resum L’Ajuntament de Tarragona va impulsar el desembre de 2014 la Xarxa de Suport a les Famílies Cuidadores amb l’objectiu d’enfortir la capacitat de la ciutat d'acollir, acompanyar, donar suport i reconèixer a les famílies que cuiden. Es tracta d’un treball transversal pel qual es reuneixen totes les entitats i serveis públics que tenen incidència en la cura de les persones dependents i dels seus familiars. La xarxa s'organitza en quatre grups de treball que atenen a les diferents necessitats detectades. El plenari de la Xarxa es reuneix cada dos mesos, en la seva totalitat i per avaluar i determinar les tasques a fer. Anualment, es celebra una jornada oberta a la població en general i on s'aborden temes relacionats amb les persones cuidadores. Els productes més destacats de la pràctica són: una guia de recursos per a persones cuidadores de Tarragona, un manual de bona praxis, un blog propi i diversos tallers d'autocura i gestió de les emocions.

Descripció de la pràctica Context i motivacions per impulsar el projecte i situació prèvia a la iniciativa Vivim en una societat on la família ha tingut històricament un paper central en la cura dels familiars en situació de dependència. Per tal de donar resposta a aquesta responsabilitat s’han anat generant respostes socials des de diversos àmbits: associatiu, administració publica, etc. Sovint, sense cap tipus de connexió ni coordinació entre uns i altres. Tenint en compte que moltes persones cuidadores no professionals experimenten pèrdues a nivell de salut, de renúncies socials, d’oci o pèrdues econòmiques que poden derivar a una percepció de càrrega psicològica i en una pèrdua de qualitat de vida, l’Ajuntament va decidir oferir a aquestes persones els serveis que poden minimitzar aquestes situacions. Es considera que és imprescindible que les persones cuidadores, des de l'inici del procés, tinguin accés de forma ràpida i eficaç al circuit i al conjunt de serveis que ofereix la ciutat per tal d’ajudar-los en aquesta situació. Davant d’aquesta realitat, es va crear la Xarxa de suport a les persones cuidadores de Tarragona, un espai de treball que reuneix tant a les persones cuidadores com a totes les entitats i serveis públics que tenen incidència en la cura de les persones dependents i dels seus familiars.  Objectius de la pràctica General - Enfortir la capacitat de la ciutat d'acollir, acompanyar, donar suport i reconèixer a les famílies que cuiden. Específic - Escoltar, atendre i donar resposta a les seves necessitats i inquietuds - Facilitar assessorament i formació. - Promoure el reconeixement públic i la visibilitat als familiars cuidadors de la ciutat. - Construir canals i fórmules de col·laboració amb els i les professionals dels àmbits de la salut, la psicologia, el treball social, etc. - Fer evident i conscienciar la ciutadania d'una realitat social que afecta a moltes persones. - Fer difusió dels projectes, serveis i recursos que s'ofereixen a la ciutadania des de les organitzacions.  Diagnosi prèvia a la pràctica   Ens que ha realitzat la diagnosi Tipus de diagnosi Participació d'actors Tipus d'ens   Ajuntament de Tarragona Interna  Administració local  descripció  Població objectiu i abast territorial (districte, barri, etc.) El destinatari de la pràctica és el conjunt de persones cuidadores de la ciutat de Tarragona.

Vinculació amb altres programes o actuacions La XSFC està vinculada amb el Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social i el Pla Local d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona.   Implementació Fases i principals línies d'actuació Partint de la diagnosi social participativa elaborada pel Pla Local d’inclusió i Cohesió social de Tarragona i de la diagnosi del Pla Local d’Igualtat 2016-2018, es varen detectar les mancances en suport a les famílies cuidadores. Per tal de donar resposta a aquestes necessitats s’han articulat 4 grups de treball que aborden 4 temes detectats com a mancances pels agents que participen en la XSFCT: grup d'informació i comunicació, grup de bona praxis, grup de voluntariat i grup de GAM. Cadascun està integrat per personal tècnic de la Corporació local i les entitats i associacions que s’hi adhereixen en funció del seu interès. El mes de gener de 2016 el plenari de la Xarxa i els quatre grups de treball es varen reunir per concretar els objectius de cadascun dels temes a tractar. Durant l'any, cada grup determina la periodicitat de les seves reunions en funció de les tasques que hagi de realitzar. D'altra banda, el plenari de la Xarxa (format pels 4 grups de treball) es reuneix cada tres mesos. Finalment, el novembre es va realitzar una jornada, amb l'objectiu de donar les eines necessàries a les persones cuidadores per tal de capacitar-les per la seva autocura. En aquesta jornada s'avalua el treball realitzat durant l'any i s'imparteixen tallers que tenen per objectiu empoderar als cuidadors. Actors que hi han intervingut Nom Tipus Fase en la qual intervé Tipus d'intervenció  Ajuntament de Tarragona Administració local  Totes Totes  Associacions i Entitats municipals Entitats i associacions  Avaluació Col·laborador   Descripció de l'actuació en la pràctica: Per a dur a terme la xarxa és necessària la col·laboració d'entitats i associacions que tracten temes de dependència. Per exemple: l'Associació de Asperger del Camp de Tarragona; l'Associació Familiars Alzheimer; Fundació Esclerosi Múltiple, etc.   Institut Català de la Salut Administració autonòmica  Implementació Col·laborador  Persones cuidadores Ciutadans  Implementació Col·laborador  Universitat Rovira i Virgili Universitat  Implementació Col·laborador   Descripció de l'actuació en la pràctica: Alumnes de la universitat han col·laborat en la realització d'una prova pilot d'un grup d'ajuda mútua destinat a famílies amb qualsevol tipus d'afectació.

Recursos econòmics Total euros per període 2443,87 euros Recursos humans El personal que impulsa la XSFCT l'integren tres tècniques municipals de de diferents departaments de l’Ajuntament. Les persones que participen en la xarxa són: - Professionals que treballen en diferents serveis sanitaris i socials i entitats. - Alumnes de pràctiques de la URV. - Persones cuidadores. Altres recursos A banda dels RRHH, també s'utilitzen els següents recursos materials: - Espais municipals per a les reunions del personal tècnic i la resta de persones que participen en la xarxa. - Espais cedits per a la realització de les dues jornades de difusió de la XSFCT: Col·legi de farmacèutics, i l’espai de Caixa- Fòrum de Tarragona.    Resultats Descripció dels productes assolits La creació de la xarxa ha generat els següents productes: - Un manual de bona praxis. - El blog de la xarxa: http://xsfct.blogspot.com.es/ - L’experiència pilot del GAM per a persones cuidadores amb malalties de qualsevol afectació. - Dues jornades de la Xarxa de suport a famílies cuidadores en les que s'avaluen les tasques realitzades durant l'any i es duen a terme tallers adreçats als cuidadors, amb l'objectiu de proporcionar les eines necessàries per a la seva autocura. En la jornada de l'any 2016 s'han realitzat tres tallers: Taller d’Atenció Plena (Mindfulness) per ajudar a recuperar l’equilibri davant de les diferents situacions de la nostra vida diària i viure en plenitud cada moment. Taller d’Artteràpia, ajuda a treballar els temes de l’expressió, de la protecció dels seus límits, d’autoconeixement i d’autocura. Entrenament emocional (emotional training) per entrenar les competències emocionals per generar vincles saludables amb tu mateix i amb els altres.
Documentació produïda (informes, memòries, projectes, material de difusió...)   Nom Tipus Data Disponibilitat Documentació adjunta Manual de Bona Praxis --------  Indefinida Sí disponible  Manual.pdf Guia de recursos per a persones cuidadores --------  Indefinida Sí disponible  Guia.pdf Difusió de la pràctica La difusió de la pràctica es duu a terme a través del Blog de la Xarxa (http://xsfct.blogspot.com.es/) i mitjançant les pàgines web de les entitats de les que la Xarxa forma part, de l'intranet de serveis de l'Ajuntament i de la web de l’Observatori social de Tarragona. Impacte No s'ha mesurat l'impacte de la pràctica. Emperò, destaca la quantitat de persones cuidadores que ara disposen d'un recolzament que fins aleshores era inferior.
Avaluació  Principals conclusions Observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials En els seus dos anys de funcionament s’ha consolidat com un espai de treball col·laboratiu format per entitats serveis públics, associacions i cuidadors, que tenen incidència en la cura de les persones dependents i dels seu familiars. S’ha anat configurant com una xarxa de treball mixta, perquè esta composada per persones a títol individual i entitats de naturalesa diferent. Horitzontal perquè es caracteritza per la relació directa entre els seu membres, i compta amb nucli de treball que s’encarrega de donar unitat a totes les accions, coordinar, dinamitzar i afavorir la participació. I està centrada en l’atenció a les persones que cuiden. Punts forts de la pràctica Entre les fortaleses destaquen els recursos tangibles assolits: guia de recursos, manual de bona praxis i el GAM. Aquests recursos permeten que les persones cuidadores disposin de la informació que necessiten i aporten eficiència i coordinació entre els membres de la xarxa per a que es puguin detectar les necessitats sense cobertura i plantejar solucions al respecte. A més, crea sinergies entre diferents serveis, entitats, associacions que:  - Tenen un efecte multiplicador de les accions quan es treballa en xarxa. - Potencien el treball en xarxa i poden ser el pont per a projectes futurs. - Potencien l'adhesió a la xarxa d'un gran nombre d'entitats, serveis i persones. Punts dèbils de la pràctica Entre les febleses, és una pràctica que necessita un seguiment constant i molt efectiu per a que les respostes siguin eficients. A més, al intervenir-hi molts actors de perfils diferents, la gestió ha de ser molt acurada. Propostes de millora de la pràctica Com a reptes de futur: - Recollir la informació d'on s'ha realitzat la difusió de la guia de recursos i del manual de bona praxis - Millorar la recopilació de la informació/formació i activitats que genera la xarxa - Activar el protocol de derivació Xarxa per mesurar el impacte de la XSFCT - Creació del punt atenció cuidador: local/tècnic - Millorar els canals d’informació per a les persones cuidadores. - Elaborar Pla de treball del voluntariat a partir de la detecció de necessitats - Fer una segona edició d’un GAM sense malaltia específica. - Fer un pla de comunicació de la xarxa Possibilitats de realitzar la pràctica a altres àmbits o entitats És possible adaptar el model a altres ajuntaments respectant les peculiaritats de cada municipi, sempre i quan superin els obstacles de coordinació treball interdisciplinari , formació conjunta i voluntat directiva.


  Per a més informació Persona de contacte Neus Gimeno Pina  Càrrec Tècnica del PLICST  Ens Ajuntament de Tarragona Adreça electrònica xsfct@tarragona.cat  Telèfon 977550086 Lloc web http://xsfct.blogspot.com.es/  Adreça Plaça Prim nº 6, 43001 Tarragona

1 comentari: